English Pronunciation

Content

English Pronunciation

Words ending with «ate»

Inappropriate /ˌɪn.əˈproʊ.pri.ət/

Communicate /kəˈmjuː.nə.keɪt/

 

Words ending with «ance»

Acquaintance /əˈkweɪn.təns/

Abundance /əˈbʌn.dəns/

 

Words ending with «ure»

Procedure <prəˈsiː.dʒər>

Secure <sɪˈkjʊər>

 

Words ending with «ick»

Stick /stɪk/

 

Words ending with «lus»

calculus /ˈkæl.kjə.ləs/

 

Words ending with «er»

roster /ˈrɑː.stɚ/

 

Words ending with «ous»

serious /ˈsɪr.i.əs/

nervous /ˈnɝː.vəs/

 

Words ending with «ain»

strain /streɪn/

 

Words ending with «ear»

gear /ɡɪr/

ear /ɪr/

 

Words ending with «out»

out /aʊt/

scout /skaʊt/

 

Words ending with «ie»

cookie /ˈkʊk.i/

 

Words ending with «eas»

overseas /ˌoʊ.vɚˈsiːz/